Strona główna » Inkubator Technologiczny » Regulamin działania » Regulamin działania Inkubatora

Regulamin działania Inkubatora

01 września 2011

 

INFORMACJE WSTĘPNE

 

1.       Zadaniem Łódzkiego Inkubatora Technologicznego jest wspieranie powstawania i rozwoju innowacyjnych firm z branży nowoczesnych technologii.

 

2.       Innowacja może przejawiać się w następujących aspektach działalności firmy:

 

            - wizji firmy

 

- techniki

 

- technologii

 

- marketingu i sprzedaży

 

- organizacji firmy

 

3.       Łódzki Inkubator Technologiczny działa w ramach Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. (Technoparku Łódź) i jest jego integralną częścią.

 

4.       Łódzki Inkubator Technologiczny wspiera młodych przedsiębiorców poprzez udzielanie firmom rabatów od rynkowych stawek czynszu na zasadach pomocy de minimis oraz świadcząc usługi doradcze. Zasady udzielania pomocy de minimis ujęte są w odrębnym Regulaminie udzielania pomocy de minimis w Łódzkim Inkubatorze Technologicznym.

 

5.       Łódzki Inkubator Technologiczny jest zarządzany przez Dyrektora Inkubatora na mocy pełnomocnictwa Prezesa Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o.

 

6.       Łódzki Inkubator Technologiczny ma prawo do reprezentowania i promowania firm-lokatorów.

 

7.       Łódzki Inkubator Technologiczny nie prowadzi w imieniu firm-lokatorów rozmów
o charakterze handlowym, jak również nie zaciąga w ich imieniu jakichkolwiek zobowiązań.

 

8.       Firmy-lokatorzy mają prawo powoływać się na przynależność do Łódzkiego Inkubatora Technologicznego, jednakże nie mają prawa zaciągać żadnych zobowiązań w imieniu Inkubatora.

 

9.       Firmy-lokatorzy mają dostęp do Łódzkiego Inkubatora Technologicznego przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6.00 – 22.00. Przebywanie na terenie budynku Inkubatora poza wyznaczonymi godzinami wymaga pisemnego uzasadnienia i zgody dyrekcji Inkubatora.

 

10.   Firmy mogą korzystać z bezpłatnych miejsc parkingowych na terenie Technoparku Łódź w godzinach 6.00 – 22.00. Pozostawianie pojazdów poza wyznaczonymi godzinami pod nieobecność ich użytkowników wymaga uzyskania zgody Dyrektora Inkubatora i związane jest z koniecznością ponoszenia opłat, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych.

 

ZASADY WEJŚCIA DO ŁÓDZKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO

 

1.       Do Łódzkiego Inkubatora Technologicznego mogą aplikować innowacyjne firmy o stażu rynkowym nieprzekraczającym 3 lat.

 

2.       Firma zainteresowana wejściem do Łódzkiego Inkubatora Technologicznego wypełnia formularz aplikacyjny ze strony www.technopark.lodz.pl (zakładka Inkubator Technologiczny).

 

3.       Firma dokonuje prezentacji zamierzenia biznesowego przed komisją składającą się z przedstawicieli Technoparku Łódź i jego ciała opiniodawczego – Komitetu Naukowego. Po dokonaniu pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie umowy najmu konkretnej powierzchni biurowej pomiędzy zainteresowaną firmą a Łódzkim Inkubatorem Technologicznym. Data rozpoczęcia okresu inkubacji określona jest w umowie najmu.

 

4.       Okres inkubacji trwa pięć lat. W tym okresie firma korzysta z preferencyjnych warunków najmu. Najpóźniej do dnia zawarcia umowy najmu firma zobowiązana jest złożyć w Inkubatorze wniosek o udzielenie pomocy de minimis wraz z wymaganymi załącznikami, zgodnie z Regulaminem udzielania pomocy publicznej przez Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Niezłożenie ww. dokumentów skutkuje wejściem do Inkubatora na warunkach komercyjnych.

 

5.       Przed upływem terminu wygaśnięcia umowy najmu firma może ubiegać się o przedłużenie umowy na warunkach rynkowych. Przedłużenie umowy najmu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej w postaci Aneksu do umowy.

 

 

ZASADY WYJŚCIA Z ŁÓDZKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO

 

1.       W trakcie okresu inkubacji firma-lokator może zrezygnować z najmowanej powierzchni w każdym czasie za miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

2.       Firma kończy okres inkubacji w dacie wygaśnięcia umowy najmu.

 

3.       Łódzki Inkubator Technologiczny może wypowiedzieć umowę firmie-lokatorowi bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku:

 

a)      zalegania przez firmę-lokatora z zapłatą faktur wystawionych przez Łódzki Inkubator Technologiczny przez co najmniej 2 pełne okresy płatności, pod warunkiem uprzedniego wezwania go do zapłaty wyznaczając dodatkowy
7-dniowy termin na uregulowanie zaległości,

 

b)      rażącego naruszenia przez firmę-lokatora postanowień umowy najmu i/lub niniejszego Regulaminu.

 

ZASADY NAJMU POWIERZCHNI BIUROWEJ W ŁÓDZKIM INKUBATORZE TECHNOLOGICZNYM

 

 1. Łódzki Inkubator Technologiczny dysponuje następującą powierzchnią:

 

           a)      Pokojami biurowymi stanowiącymi przedmiot najmu

 

           b)      Modułami biurowo-laboratoryjnymi stanowiącymi przedmiot najmu

 

           c)       Salami konferencyjnymi

 

           d)      Salkami seminaryjnymi

 

           e)      Powierzchnią wspólną do swobodnego korzystania, obejmującą powierzchnię socjalną, powierzchnię sanitarną i powierzchnię korytarzową.

 

 1. Wydanie powierzchni biurowej i biurowo-laboratoryjnej stanowiącej przedmiot najmu następuje po podpisaniu umowy najmu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony umowy.
 2. Wydanie powierzchni biurowej i biurowo-laboratoryjnej stanowiącej przedmiot najmu następuje nie wcześniej niż w dniu wpłaty określonej w umowie kaucji będącej zabezpieczeniem zapłaty czynszu, opłat eksploatacyjnych, kosztów usunięcia ewentualnych zniszczeń przedmiotu najmu, przekraczających normalne zużycie oraz innych ewentualnych roszczeń Inkubatora wobec firmy-lokatora w związku z opuszczeniem lokalu.
 3. Wpłacona kaucja nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.
 4. Inkubator może potrącić z kaucji zaległe kwoty czynszu i opłat eksploatacyjnych, a firma-lokator zobowiązuje się do uzupełnienia kaucji do wysokości wskazanej w ust. 1 w ciągu miesiąca od dnia otrzymania oświadczenia o potrąceniu.
 5. Każdorazowo przy zamianie pomieszczeń na większą powierzchnię, firma-lokator zobowiązana jest do uzupełnienia wysokości kaucji o kwotę wskazaną w aneksie do zawartej umowy najmu. Kwota ta stanowić będzie różnicę pomiędzy zwiększoną powierzchnią, a powierzchnią dotychczas najmowaną.
 6. Zwrot lub rozliczenie kaucji nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 30 (trzydziestu) dni roboczych od daty zwrotu przedmiotu najmu.
 7. Firma-lokator zobowiązana jest każdorazowo pobierać i oddawać klucze do wynajmowanego przez siebie pomieszczenia u pracowników ochrony Łódzkiego Inkubatora Technologicznego, potwierdzając ten fakt stosownym wpisem w specjalnym rejestrze.
 8. Firmie-lokatorowi zostaną przekazane karty dostępu, uprawniające do poruszania się po budynku, w ilości odpowiadającej ilości zatrudnionych w firmie pracowników. Właściciel/zarządzający firmą-lokatorem każdorazowo jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania listy pracowników upoważnionych do posługiwania się kartami dostępu. W przypadku odejścia danego pracownika z pracy w firmie-lokatorze, jest on zobowiązany do zwrotu przydzielonej karty dostępu pod rygorem nałożenia na firmę-lokatora kary finansowej, zgodnie z Cennikiem usług dodatkowych.
 9. Firmie-lokatorowi nie wolno instalować żadnych dodatkowych zamków na drzwiach wynajmowanych przez siebie pomieszczeń biurowych i biurowo-laboratoryjnych.
 10. Firma-lokator każdorazowo po zakończeniu pobytu w wynajmowanym przez siebie pomieszczeniu biurowym, jest zobowiązana do zamykania drzwi na klucz oraz do zamykania okien i drzwi wyjściowych na taras (dotyczy firm wynajmujących pomieszczenia z otwieralnymi oknami i wyjściem na taras).
 11. Firma-lokator może instalować na wynajętej przez siebie powierzchni biurowej urządzenia
  biurowe bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile nie naruszają one bezpieczeństwa i konstrukcji budynku oraz nie stanowią uciążliwości dla innych firm-lokatorów. Za wniesione przez firmę-lokatora urządzenia Inkubator nie ponosi odpowiedzialności.
 12. Firma-lokator może instalować na wynajętej przez siebie powierzchni laboratoryjnej  urządzenia laboratoryjne i aparaturę badawczą bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o ile nie naruszają one bezpieczeństwa i konstrukcji budynku oraz nie stanowią uciążliwości dla innych firm-lokatorów. Za wniesione przez firmę-lokatora urządzenia Inkubator nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Firma-lokator ma możliwość zainstalowania serwerów, pod warunkiem dostępności wolnego miejsca w serwerowni, po uzyskaniu zgody dyrekcji Inkubatora, na indywidualnie wynegocjowanych warunkach finansowych.
 14. Firma – lokator ma możliwość wynajęcia miejsca w szafie serwerowej Inkubatora, zgodnie z Cennikiem usług dodatkowych.
 15. Firma-lokator samodzielnie i na własny koszt ubezpiecza wniesione do przedmiotu najmu mienie własne.
 16. Firma-lokator samodzielnie i na własny koszt zabezpiecza zagospodarowanie generowanych przez siebie odpadów stałych i płynnych, co do których przepisy odrębne przewidują szczególne zasady ich składowania, transportu i utylizacji. Niewywiązanie się z tego obowiązku i wszelkie związane z tym konsekwencje obciążają firmę-lokatora.
 17. Każda firma-lokator zobowiązuje się korzystać z elektryczności, ogrzewania oraz wody w sposób zapewniający jak najmniejszą uciążliwość dla środowiska naturalnego.
 18. Oznaczenie firmy-lokatora wewnątrz budynków możliwe jest wyłącznie w formie zlecanej i instalowanej przez Łódzki Inkubator Technologiczny.
 19. Firma-lokator może korzystać z sal konferencyjnych i salek seminaryjnych po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w sekretariacie Inkubatora, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych, stanowiącym załącznik do umowy najmu.
 20. Najemcy nie przysługuje prawo oddawania przedmiotu najmu w podnajem, dzierżawę ani do bezpłatnego używania osobie trzeciej.
 21. Przysługujące Najemcy prawo najmu nie może być przedmiotem wkładu do spółki ani też w inny sposób obciążone.
 22. Najemca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób zatrudnionych przez Najemcę w przedmiocie najmu oraz wszelkich osób trzecich odwiedzających Najemcę.
 23. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z przedmiotu najmu ponosi Najemca.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

 

 1. Każdy lokal biurowy wyposażony jest w meble biurowe oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem Office oraz z dostępem do sieci Internet w zakresie podstawowym udostępnionym przez Inkubator. Korzystanie z wyposażenia wliczone jest w stawkę czynszu najmu, natomiast korzystanie z Internetu w stawkę opłaty eksploatacyjnej.
 2. Każdy moduł biurowo-laboratoryjny w części biurowej wyposażony jest w meble biurowe oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem Office oraz z dostępem do sieci Internet w zakresie podstawowym udostępnionym przez Inkubator. Moduł w części laboratoryjnej wyposażony jest w wyciąg chemiczny, instalację gazów technicznych, szafę do przechowywania substancji łatwopalnych i komplet mebli laboratoryjnych. Korzystanie z wyposażenia wliczone jest w stawkę czynszu najmu, natomiast korzystanie z Internetu i instalacji w stawkę opłaty eksploatacyjnej.
 3. Koszty bieżącej konserwacji i ewentualnych napraw przekazanego wyposażenia w okresie obowiązywania umowy najmu ponosi Łódzki Inkubator Technologiczny za wyjątkiem uszkodzeń powstałych z winy firmy-lokatora. Wszelkie uszkodzenia, przed podjęciem decyzji o dokonaniu ich naprawy muszą być zgłoszone dyrekcji Inkubatora. Wszelkie konsekwencje i koszty związane z niedopełnieniem tego obowiązku obciążają firmę-lokatora.
 4. Firma-lokator we własnym zakresie i na własny koszt dba o czystość najmowanych przez siebie pomieszczeń oraz zainstalowanego w nich wyposażenia.
 5. Instalowanie oprogramowania na komputerach stanowiących wyposażenie pomieszczeń biurowych każdorazowo wymaga zgody Dyrektora Inkubatora i może być dokonane wyłącznie przez administratora sieci komputerowej Łódzkiego Inkubatora Technologicznego. Dopuszcza się instalowanie wyłącznie oprogramowania bezpośrednio związanego z działalnością gospodarczą prowadzoną przez firmę-lokatora pod warunkiem posiadania przez niego aktualnej licencji na to oprogramowanie. W przypadku wygaśnięcia licencji firma-lokator zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić administratora sieci komputerowej Łódzkiego Inkubatora Technologicznego celem odinstalowania oprogramowania. Wszelkie konsekwencje i koszty związane z niedopełnieniem tego obowiązku obciążają firmę-lokatora.
 6. Administrator sieci komputerowej świadczy firmom-lokatorom bezpłatne interwencje
  i konsultacje wyłącznie w zakresie  sieci komputerowej, sprzętu i oprogramowania będącego własnością Łódzkiego Inkubatora Technologicznego, a także w zakresie niezbędnym do prawidłowej instalacji oprogramowania bezpośrednio związanego z działalnością gospodarczą firmy-lokatora, od warunkiem posiadania przez niego aktualnej licencji na to oprogramowanie.
 7. W przypadku zapotrzebowania na prędkości przesyłu danych wyższe, niż udostępnione, firma-lokator we własnym zakresie i na własny koszt może wystąpić do operatorów działających na terenie budynku Inkubatora o postawienie łącza internetowego z żądanymi prędkościami przesyłu bezpośrednio do pomieszczenia biurowego wynajmowanego przez firmę-lokatora.
 8. Łódzki Inkubator Technologiczny zapewnia firmom-lokatorom dostęp do linii telefonicznych. W przypadku zamiaru korzystania z usług telekomunikacyjnych firma-lokator zawiera stosowną umowę z operatorem działającym na terenie Inkubatora we własnym zakresie i na własny koszt.

 

 

 

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z USŁUG ŁÓDZKIEGO INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO

 

1.       Firma-lokator z tytułu najmu powierzchni biurowej w Łódzkim Inkubatorze Technologicznym ponosi opłaty w postaci stawki czynszu oraz opłaty eksploatacyjnej za każdy m2 wynajmowanej powierzchni biurowej.

 

2.       Wysokość stawki czynszu oraz opłaty eksploatacyjnej określają załączniki do umowy najmu.

 

3.       Podczas pobytu w Łódzkim Inkubatorze Technologicznym firma-lokator o stażu rynkowym nie dłuższym niż trzy lata korzysta z rabatów od rynkowych stawek czynszu udzielanych na zasadzie pomocy de minimis. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Regulamin udzielania pomocy publicznej przez Łódzki Regionalny Park Naukowo- Technologiczny Sp. z o.o., stanowiący integralną część umowy najmu. Wysokość rabatów uzależniona jest od okresu pobytu firmy-lokatora w Łódzkim Inkubatorze Technologicznym, zgodnie z poniższą tabelą:

 


Rodzaj powierzchni

Stawka czynszu w zł/m2

Wysokość rabatu w poszczególnych latach w %

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

biurowa

40,00

75

 

60

 

45

 

30

 

15

 

laboratoryjna

110,00

 

 

 

4.       Wysokość stawki czynszu jest określana na podstawie średnich cen rynkowych stawek czynszu w nieruchomościach podobnych. Każdorazowo wysokość stawki czynszu, jak i jej zmiana wymagają akceptacji Zarządu Technoparku Łódź.

 

5.       Stawka czynszu może być waloryzowana raz w roku o wskaźnik równy średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok kalendarzowy, co nie stanowi zmiany umowy najmu.

 

6.       Opłata eksploatacyjna przypadająca na 1 m2 powierzchni najmu obliczana jest na podstawie rzeczywistych kosztów związanych z utrzymaniem budynku.  Każdorazowo zmiana wysokości stawki opłaty eksploatacyjnej wymaga akceptacji Zarządu Technoparku Łódź.

 

7.       Opłata eksploatacyjna może być waloryzowana nie częściej niż dwa razy do roku w oparciu o zmiany cen operatorów i dostawców mediów, co nie stanowi zmiany umowy najmu.

 

8.       Waloryzacja stawki czynszu oraz opłaty eksploatacyjnej następuje poprzez jednostronne oświadczenie Łódzkiego Inkubatora Technologicznego, złożonego nie później niż na 10 dni przed terminem wystawienia faktury za kolejny miesiąc najmu.

 

9.        Firma-lokator może korzystać, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych, z sal konferencyjnych i sal seminaryjnych zlokalizowanych w budynku Łódzkiego Inkubatora Technologicznego, po uprzedniej wcześniejszej rezerwacji.

 

10.   Na podstawie indywidualnie nadanego kodu dostępu firma-lokator może korzystać, zgodnie z cennikiem usług dodatkowych, z urządzeń wielofunkcyjnych umożliwiających drukowanie, kserowanie i skanowanie dokumentów.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.       Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy najmu.

 

2.       Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu do umowy najmu.

 

3.       Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego Sp. z o.o. nr 1 z dnia 20 maja 2013 r.

 

Stworzone przez Net Resolve

W ramach technopark.lodz.pl stosujemy pliki cookies by umożliwić Ci wygodne korzystanie z serwisu. Jeśli nie zmienisz ustawień dotyczących cookies w Twojej przeglądarce, będą one umieszczane na Twoim komputerze. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Dowiedz się więcej w naszej Polityce Prywatności.

Rozumiem, zamknij komunikat